دوره های آموزشی


دوره آموزشی کیونپ / مقدماتی
دوشنبه 15 شهريور 1395 از ساعت 14
امکان ثبت نام در این دوره ممکن نمی باشد.
دوره آموزشی کیونپ / پیشرفته
چهارشنبه 3 شهريور 1395 از ساعت 14 الی 16
امکان ثبت نام در این دوره ممکن نمی باشد.
دوره آموزشی کیونپ / مقدماتی
دوشنبه 1 شهريور 1395 از ساعت 14 الی 16
امکان ثبت نام در این دوره ممکن نمی باشد.
دوره آموزشی آشنایی با سایبروم
يكشنبه 10 مرداد 1395 از ساعت 14 الی 16
امکان ثبت نام در این دوره ممکن نمی باشد.
دوره آموزشی کیونپ / پیشرفته
چهارشنبه 13 مرداد 1395 از ساعت 14 الی 16
امکان ثبت نام در این دوره ممکن نمی باشد.
دوره آموزشی کیونپ / مقدماتی
دوشنبه 11 مرداد 1395 از ساعت 14 الی 16
امکان ثبت نام در این دوره ممکن نمی باشد.
دوره آموزشی کیونپ / پیشرفته
چهارشنبه 23 تير 1395 از ساعت 14 الی 16
امکان ثبت نام در این دوره ممکن نمی باشد.
دوره آموزشی کیونپ / مقدماتی
دوشنبه 21 تير 1395 از ساعت 14 الی 16
امکان ثبت نام در این دوره ممکن نمی باشد.
دوره آموزشی کیونپ / پیشرفته
چهارشنبه 2 تير 1395 از ساعت 14 الی 16
امکان ثبت نام در این دوره ممکن نمی باشد.
دوره آموزشی کیونپ / مقدماتی
دوشنبه 31 خرداد 1395 از ساعت 14 الی 16
امکان ثبت نام در این دوره ممکن نمی باشد.
دوره آموزشی کیونپ / پیشرفته
چهارشنبه 26 خرداد 1395 از ساعت 14 الی 16
امکان ثبت نام در این دوره ممکن نمی باشد.
دوره آموزشی کیونپ / مقدماتی
دوشنبه 24 خرداد 1395 از ساعت 14 الی 16
امکان ثبت نام در این دوره ممکن نمی باشد.
دوره آموزشی کیونپ / پیشرفته
چهارشنبه 5 خرداد 1395 از ساعت 14 الی 16
امکان ثبت نام در این دوره ممکن نمی باشد.
دوره آموزشی کیونپ / مقدماتی
دوشنبه 3 خرداد 1395 از ساعت 14 الی 16
امکان ثبت نام در این دوره ممکن نمی باشد.
دوره آموزشی کیونپ / پیشرفته
چهارشنبه 29 ارديبهشت 1395 از ساعت 14 الی 16
امکان ثبت نام در این دوره ممکن نمی باشد.
دوره آموزشی کیونپ / مقدماتی
دوشنبه 27 ارديبهشت 1395 از ساعت 14 الی 16
امکان ثبت نام در این دوره ممکن نمی باشد.
دوره آموزشی کیونپ / پیشرفته
چهارشنبه 22 ارديبهشت 1395 از ساعت 14 الی 16
امکان ثبت نام در این دوره ممکن نمی باشد.
دوره آموزشی کیونپ / مقدماتی
دوشنبه 20 ارديبهشت 1395 از ساعت 14 الی 16
امکان ثبت نام در این دوره ممکن نمی باشد.
  • آدرس دفتر مرکزی: تهران، بلوار نلسون ماندلا (آفریقا)، خ فرزان شرقی، پ 33

  • تلفن ویژه: 43672 (9821+) 88193969 (9821+)
  • ایمیل: info@mania-co.com