معرفی روتر ISR 4000 شرکت سیسکو – قسمت دوم

معرفی روتر ISR 4000 شرکت سیسکو – قسمت دوم

روترهای isr 4000 شرکت سیسکو در شش مدل وارد بازار شده است که در این بخش و در جدول زیر به بررسی مشخصات این روترها پرداخته ایم.

Features Model : 4221 Model : 4321 Model : 4331 Model : 4351 Model : 4431 Model : 4451
Form factor 1 RU Desktop 1 RU Desktop 1 RU 2 RU 1 RU 2 RU
Integrated WAN Ports GE / SFP GE / SFP GE / SFP 2 PoE GE / SFP 2 PoE GE / SFP 2 PoE GE / SFP
GE GE GE GE / SFP 2 GE / SFP 2 GE / SFP
    SFP      
Performance 35Mbps 50 Mbps 100 Mbps 200 Mbps 500 Mbps 1 Gbps
Upgradable to 75 Mbps Upgradable to 100 Mbps Upgradable to 300 Mbps Upgradable to 400 Mbps Upgradable to 1 Gbps Upgradable to 2 Gbps
Management port   1 GE (Integrated out of Band) 2 GE (Integrated out of Band) 3 GE (Integrated out of Band) 4 GE (Integrated out of Band) 5 GE (Integrated out of Band)
Network Interface Modules (NIM) 2 2 2 3 3 3
Enhanced Services Modules (SM-X) N/A N/A single-wide 2 single- or 1 double-wide N/A 2 single- or 1 double-wide
Integrated Services Card (ISC) slots N/A 1 (PVDM 4) 1 (PVDM 4) 1 (PVDM 4) 1 (PVDM 4) 1 (PVDM 4)
USB Ports (type A) 1 1 1 2 2 2
Default/max Flash 8 GB 4 GB / 8 GB 4 GB / 16 GB 4 GB / 16 GB 8 GB / 32 GB 8 GB / 32 GB
Default/max DRAM 4 GB 4 GB / 8 GB 4 GB / 16 GB 4 GB / 16 GB 4 GB / 16 GB 4 GB / 16 GB
Power supply type External: AC External: AC, PoE External: AC, PoE External: AC, PoE or DC External: AC, PoE or DC External: AC, PoE or DC
Redundant power supply No No No No Yes Yes
          Internal RPS Internal RPS
Module online insertion and removel (OIR) No Yes Yes Yes Yes Yes
Server virtualization platform (UCS E-Series) and  N/A   2-core single-wide, 2-core NCE 2-core single-wide, 2-core NCE   2-core single-wide, 2-core NCE
Network Compute Engine (NCE)   4-core NCE 4-core single-wide, 4-core NCE 4-core single-wide, 4-core NCE 4-core NCE 4-core single-wide, 4-core NCE
        4-core double-wide   4-core double-wide
        6-core double-wide   6-core double-wide
        8-core double-wide   8-core double-wide
Advanced Security            
Hardware VPN acceleration(DES, 3DES, AES) Yes Yes Yes Yes Yes Yes
IPSEC VPN services FlexVPN, Easy VPN remote server, Enhanced Easy VPN, Dynamic Multipoint VPN (DMVPN) FlexVPN, Easy VPN remote server, Enhanced Easy VPN, Dynamic Multipoint VPN (DMVPN) FlexVPN, Easy VPN remote server, Enhanced Easy VPN, Dynamic Multipoint VPN (DMVPN) FlexVPN, Easy VPN remote server, Enhanced Easy VPN, Dynamic Multipoint VPN (DMVPN) FlexVPN, Easy VPN remote server, Enhanced Easy VPN, Dynamic Multipoint VPN (DMVPN) FlexVPN, Easy VPN remote server, Enhanced Easy VPN, Dynamic Multipoint VPN (DMVPN)
  Group Encrypted Transport VPN (GET VPN), V3PN, MPLS VPN Group Encrypted Transport VPN (GET VPN), V3PN, MPLS VPN Group Encrypted Transport VPN (GET VPN), V3PN, MPLS VPN Group Encrypted Transport VPN (GET VPN), V3PN, MPLS VPN Group Encrypted Transport VPN (GET VPN), V3PN, MPLS VPN Group Encrypted Transport VPN (GET VPN), V3PN, MPLS VPN
SSL VPN No No No No No No
Network foundation protection ACL, FPM, control plan protection, control plane policing (CoPP), QoS, role-based CLI access, source-based RTBH, uRPF, SSHv2 ACL, FPM, control plan protection, control plane policing (CoPP), QoS, role-based CLI access, source-based RTBH, uRPF, SSHv2 ACL, FPM, control plan protection, control plane policing (CoPP), QoS, role-based CLI access, source-based RTBH, uRPF, SSHv2 ACL, FPM, control plan protection, control plane policing (CoPP), QoS, role-based CLI access, source-based RTBH, uRPF, SSHv2 ACL, FPM, control plan protection, control plane policing (CoPP), QoS, role-based CLI access, source-based RTBH, uRPF, SSHv2 ACL, FPM, control plan protection, control plane policing (CoPP), QoS, role-based CLI access, source-based RTBH, uRPF, SSHv2
Cisco Umbrella Branch Support Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Cisco Cloud Web Security Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Identity-based networking No No No No No No
Cisco TrustSec Security Group Tag Exchange Protocol (SXP), SGT over GETVPN Security Group Tag Exchange Protocol (SXP), SGT over GETVPN Security Group Tag Exchange Protocol (SXP), SGT over GETVPN Security Group Tag Exchange Protocol (SXP), SGT over GETVPN Security Group Tag Exchange Protocol (SXP), SGT over GETVPN Security Group Tag Exchange Protocol (SXP), SGT over GETVPN
SGT over IPSEC SGT over IPSEC SGT over IPSEC SGT over IPSEC SGT over IPSEC SGT over IPSEC
SGT over DMVPN SGT over DMVPN SGT over DMVPN SGT over DMVPN SGT over DMVPN SGT over DMVPN
SGT-based ZBFW SGT-based ZBFW SGT-based ZBFW SGT-based ZBFW SGT-based ZBFW SGT-based ZBFW
Port/Layer 3 interface/IP/subnet-to-SGT mapping Port/Layer 3 interface/IP/subnet-to-SGT mapping Port/Layer 3 interface/IP/subnet-to-SGT mapping Port/Layer 3 interface/IP/subnet-to-SGT mapping Port/Layer 3 interface/IP/subnet-to-SGT mapping Port/Layer 3 interface/IP/subnet-to-SGT mapping
SGT export in Flexible NetFlow SGT export in Flexible NetFlow SGT export in Flexible NetFlow SGT export in Flexible NetFlow SGT export in Flexible NetFlow SGT export in Flexible NetFlow
Unified Communications            
Local conferencing N/A Yes Yes Yes Yes Yes
Digital signal processor support N/A PVDM4 PVDM4 PVDM4 PVDM4 PVDM4
Cisco Unified Survivable Remote Site Telephony support N/A Up to 50 Up to 100 Up to 750 Up to 1200 Up to 2000
Cisco Unified Communications Manager Express support N/A Up to 50 Up to 100 Up to 250 Up to 350 Up to 450
Cisco Unity Express (NM, SM, or ISM) N/A Use Cisco Unity Connection on UCSE Use Cisco Unity Connection on UCSE Use Cisco Unity Connection on UCSE Use Cisco Unity Connection on UCSE Use Cisco Unity Connection on UCSE
Cisco Unified Border Element (CUBE) (SIP/H.323 sessions) N/A 100 400 1000 3000 6000
nano Cisco Unified Border Element (nanoCUBE) (sessions) N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Digital voice and video (T1/E1 channels) N/A Up to 240 Up to 360 Up to 720 Up to 720 Up to 1200
Analog/BRI voice N/A Up to 8 ports (FXS, FXO, E/M, BRi) Up to 12 ports (FXS, FXO, E/M, BRi) Up to 20 ports (FXS, FXO, E/M, BRi) Up to 12 ports (FXS, FXO, E/M, BRi) Up to 20 ports (FXS, FXO, E/M, BRi)
Routing and Multicast            
IPv4 routing protocols RIP v1/v2, EIGRP, OSPF, BGP, PBR, PfR RIP v1/v2, EIGRP, OSPF, BGP, PBR, PfR RIP v1/v2, EIGRP, OSPF, BGP, PBR, PfR RIP v1/v2, EIGRP, OSPF, BGP, PBR, PfR RIP v1/v2, EIGRP, OSPF, BGP, PBR, PfR RIP v1/v2, EIGRP, OSPF, BGP, PBR, PfR
Multicast routing protocols PIM-SM, mroute (static route), and MLD PIM-SM, mroute (static route), and MLD PIM-SM, mroute (static route), and MLD PIM-SM, mroute (static route), and MLD PIM-SM, mroute (static route), and MLD PIM-SM, mroute (static route), and MLD
IPv6 routing protocols EIGRP, RIP, OSPFv3, IS-IS, EIGRP, RIP, OSPFv3, IS-IS, EIGRP, RIP, OSPFv3, IS-IS, EIGRP, RIP, OSPFv3, IS-IS, EIGRP, RIP, OSPFv3, IS-IS, EIGRP, RIP, OSPFv3, IS-IS,
  BGP and PBR BGP and PBR BGP and PBR BGP and PBR BGP and PBR BGP and PBR
Wireless LAN            
Integrated 802.11 b/g/n access point N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Integrated 802.11 a/b/g/n access point N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Unified and autonomous mode N/A N/A N/A N/A N/A N/A
RP-TNC connectors for field-replaceable N/A N/A N/A N/A N/A N/A
optional high-gain antennas N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Diversity (dual antennas) N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Wireless LAN controller module N/A Available on UCS E-Series Available on UCS E-Series Available on UCS E-Series Available on UCS E-Series Available on UCS E-Series
Wireless WAN            
3G /4G LTE cellular Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Cat 6 LTE Advanced Yes† Yes† Yes† Yes† Yes† Yes†
GPS Support Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Indoor Antenna Yes (Various antenna using 2 x TNC connectors supporting MIMO) Yes (Various antenna using 2 x TNC connectors supporting MIMO) Yes (Various antenna using 2 x TNC connectors supporting MIMO) Yes (Various antenna using 2 x TNC connectors supporting MIMO) Yes (Various antenna using 2 x TNC connectors supporting MIMO) Yes (Various antenna using 2 x TNC connectors supporting MIMO)
Outdoor antennas N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Integrated Switching            
Maximum switched Ethernet ports 2 x 8 16 40 72 24 72
Maximum switched Ethernet LAN ports with PoE 0 16 40 72 24 72
PoE support (wattage) N/A 120 W 250 W 500 W 250 W 500 W
without PoE boost         (with optional power supply redundancy)  
PoE support (wattage) N/A 260 W 500 W 950 W 530 W 990 W
with PoE boost     (no power supply redundancy)      
EtherSwitch Service Module type (width) N/A N/A single 2 single or 1 double N/A 2 single or 1 double
Application Services            
Intelligent Path Control PfR PfR PfR PfR PfR PfR
SD-Access Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Network Contention Control QoS, HQoS QoS, HQoS QoS, HQoS QoS, HQoS QoS, HQoS QoS, HQoS
Application Visibility NBAR v2 NBAR v2 NBAR v2 NBAR v2 NBAR v2 NBAR v2
WAN Optimization N/A ISR-WAAS ISR-WAAS, ISR-WAAS, ISR-WAAS ISR-WAAS,
      vWAAS on UCS E-Series vWAAS on UCS E-Series   vWAAS on UCS E-Series
Akamai Connect N/A Yes Yes Yes Yes Yes
Cisco Application Centric Infrastructure Application Policy Infrastructure Controller (APIC) with Enterprise Module Application Policy Infrastructure Controller (APIC) with Enterprise Module Application Policy Infrastructure Controller (APIC) with Enterprise Module Application Policy Infrastructure Controller (APIC) with Enterprise Module Application Policy Infrastructure Controller (APIC) with Enterprise Module Application Policy Infrastructure Controller (APIC) with Enterprise Module
نوشته های مرتبط
یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.فیلد های مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

سوم تیرماه 1403
در رویداد رونمایی از
HPE Synergy نسل یازدهم چه گذشت؟