سایبروم سی آر 15 آی ان جی
نا موجود

Cyberoam CR15iNG

NG Series


سایبروم سی آر 15 آی ان جی

دستگاهی مناسب برای سازمان هایی با 15 الی 21 کاربر

پرسش و پاسخ
دانلود کاتالوگ
کانفیگ

Cyberoam CR15iNG

اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه روﻣﻴﺰي ﻛﻮﭼﻚ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد (4x15x23cm) ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده در ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﺑﺎ 15 ﻛﺎرﺑﺮ ﺑﻮده و ﻗﺎﺑﻠﻴﺘﻬﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ دﻳﻮاره آﺗﺶ ، ﺿﺪ وﻳﺮوس ، ﺿﺪﻫﺮزﻧﺎﻣﻪ ،ﺿﺪ ﺟﺎﺳﻮس اﻓﺰار، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻧﻔﻮذ ،ﭘﻴﻤﺎﻳﺶ وب و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ، ﺷﺒﻜﻪ
ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻣﺠﺎزي IPSec & SSL VPN و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﺮاﻓﻴﻚ را ﺑﻬﻤﺮاه دارد.
دﺳﺘﮕﺎه ﺷﺎﻣﻞ ﻳﻚ ﭘﺮدازﻧﺪه اﺻﻠﻲ Via Eden) 500MHz) و ﻳﻚ ﺣﺎﻓﻈﻪ RAM 512 MB و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ Linux ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ روي ﻳﻚ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻓﺸﺮده ( 4 GBATA Flash Card ) اﺟﺮا ﻣﻲ ﺷﻮد،ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ،ﺷﻤﺎ 3 ﭘﻮرت Ethernet در اﺧﺘﻴﺎر دارﻳﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺳﻪ وﺿﻌﻴﺖ DMZ ، WAN، LAN ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه و در ﺣﺎﻟﺘﻬﺎي Bridge و Routed ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ. 

ﻛﺎﻓﻴﺴﺖ ﺑﺎ ﺑﺎزﻛﺮدن راﻫﻨﻤﺎي ﺳﺮﻳﻊ و وﻳﺰاردي ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﺪه روي دﺳﺘﮕﺎه ، آﻧﺮا در ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﺪﻟﻬﺎي Bridge ﻳﺎ Routed ﻧﺼﺐ ﻛﻨﻴﺪ. در ﻳﻚ ﻧﮕﺎه اﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﻪ راﺑﻂ ﻛﺎرﺑﺮي ِوﺑﻲ آن ﻛﻪ ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﻫﻢ دارد، ﻣﻲ ﺗﻮان درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎي دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ Cyberoam ﻧﻴﺰ در ﻣﺪل CR15iدر دﺳﺘﺮس ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺷﻤﺎ اﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻲ ﻧﻈﻴﺮ اﻣﻨﻴﺖ ﺑﺮ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻛﺎرﺑﺮ، اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺎﻳﮕﺎه داده داﺧﻠﻲ دﺳﺘﮕﺎه ، وارد ﻛﺮدن ﻛﺎرﺑﺮان و ﮔﺮوﻫﻬﺎ از AD ﻳﺎ ﺳﺮورﻫﺎي NT ،LDAP و RADIUS را در اﺧﺘﻴﺎر دارﻳﺪ. اﮔﺮﭼﻪ 3 ﭘﻮرت ﺷﺒﻜﻪ در اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه وﺟﻮد دارد وﻟﻲ ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ آﻧﻬﺎ در ﻣﺤﺪوده ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻛﺮده و در ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻓﺎﻳﺮوال (دﻳﻮاره آﺗﺶ) ﻛﻪ ﺧﻮد ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﺮده اﻳﺪ، ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮﻳﺪ.
ﻣﻘﺼﺪ و ﻣﺒﺪأ ﺧﻮد را اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ ، ﺳﺮوﻳﺴﻬﺎي ﺧﺎﺻﻲ را در اﺧﺘﻴﺎر ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﻴﺪ و در ﻣﻮرد اﻳﻨﻜﻪ ﺗﺮاﻓﻴﻚ ﻋﺒﻮر ﻛﻨﺪ ﻳﺎ ﻣﺴﺪود ﺷﻮد ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ و از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎﻧﺒﻨﺪي ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻓﻌﺎل ﺳﺎزي ﻫﺮ ﻳﻚ از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ.
اﻳﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ در زﻣﺎن دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻛﺎرﺑﺮان ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﻛﻨﺘﺮل آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﭼﻪ ﭘﺮوﺗﻜﻠﻲ ﺑﺎﻳﺪ اﺳﻜﻦ و ﻛﻨﺘﺮل ﺷﻮد.
اﮔﺮ اﺑﺰار ﻛﻨﺘﺮل ﺳﺮوﻳﺲ ﮔﻴﺮﻧﺪه را ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻴﺪ ، ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﺎرﺑﺮان را ﺑﺎ اﺧﺘﺼﺎص ﺳﻬﻤﻴﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﺮايدﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ، ﺑﺼﻮرت روزاﻧﻪ ، ﻫﻔﺘﮕﻲ ، ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ و ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻨﻴﺪ شرکت آداک فن آوری مانیا به عنوان نمایندگی محصولات سایبروم این محصول را ارائه می دهد .

CR10wiNG

نا موجود

CR10iNG

نا موجود

CR15wiNG

نا موجود

CR25iNG

نا موجود

CR25wiNG

نا موجود

CR35iNG

نا موجود

CR35wiNG

از رده خارج
  • آدرس دفتر مرکزی: تهران، بلوار نلسون ماندلا (آفریقا)، خ فرزان شرقی، پ 33

  • تلفن ویژه: 43672 (9821+) 88193969 (9821+)
  • ایمیل: info@mania-co.com